Mobil avvanner

Med Nomek sin avvanningsbil blir tørrstoff skilt ut fra septikslammet og rent spillvann føres tilbake til septiktanken. Dette er en teknisk løsning som gir betydelig reduksjon i transportkostnader og er svært miljøvennlig, spesielt med tanke på lange
transportavstander.

Det blir stadig færre og større mottaksanlegg for septik slam og annet spesial avfall. Dette gjør at  transport avstandene og belastningen på miljøet øker. Med Nomek sitt avvanningsvogntog får kundene våre en teknologiløsning som er optimalisert for lange transportavstander. Nomek sitt avvaningsvogntog reduserer antall transport kilometer og utslipp til luft. Vår løsning har lukket overføring av septikslam fra bil til henger. Det er selvfølgelig og lagt vekt på effektivitet og brukervennlighet.